1 2 3 4 5

Čmeláci

1

Třída Čmeláků se nachází v přízemí mateřské školy, navštěvují ji nejmladší děti a její
kapacita je určena pro 12 dětí.

Připomíná spíše malý byt se vstupní šatnou, a proto v ní panuje přátelská atmosféra a
partnerský, až rodinný přístup. Děti jsou citlivě vedeny k respektu a k úctě nejen k sobě,
ale také k druhým, k dospělým a k prostředí, které je obklopuje.

Respektujeme individuální a věkové zvláštnosti každého dítěte a menší počet dětí nám to
umožňuje naplňovat.

Vzdělávání nejmladších dětí je zakládá hlavně na prožitkovém učení, možnosti
individuální práce dle potřeb dítěte a úzké spolupráce s rodinami dětí.

Třída je rozdělena do několika center, které jsou přizpůsobeny věku dětí. Nabízejí
dostatek podnětů pro všestranný rozvoj, dostatek věkově přiměřených her, stavebnic a
hraček. Děti se vedou k samostatnosti a zodpovědnosti za půjčené hračky, včetně úklidu.

Přirozeně se děti vedou k dostatečnému pohybu, k hudebně pohybovým činnostem,
k výtvarnému cítění a radosti z každého sebemenšího úspěchu a posunu.

V naší třídě se dbá i na dostatek pitného režimu, děti mají volně dostupný koutek s pitím,
kde trénují zároveň i sebeobslužné činnosti.

Děti z této třídy odcházejí k odpolednímu odpočinku do jiných tříd.