1 2 3 4 5

O nás

Mateřská škola Náchod, Havlíčkova 1848 zahájila svůj provoz v roce 1987. Moderní budova se nachází nedaleko náchodského zámku na severním svahu a je součástí plhovského sídliště.

Budova má 2 podlaží. V každém se nachází 2 třídy, v přízemí je malá třída s 12 dětmi. Třídy jsou prosluněné a prostorné, vybavené centry aktivit a nábytkem odpovídajícím antropometrickým požadavkům. Slouží jako herny, jídelny i ložnice. Součástí školy je školní jídelna. Okolí školy tvoří přírodní zahrada, která je vybavena tvořivými koutky s dřevěnými prvky a kovovými skluzavkami i kuličkovými dráhami. Součástí zahrady je velké kameniště a pískoviště pro tvoření z přírodnin, zenové divadlo a proutěná obydlí, hmyzí hotely a kamenná kuchyňka. U budovy školy je dráha pro dopravní výchovu. Škola je v blízkosti lesa a zámeckého parku, čehož využíváme pro pobyty venku i jiné výchovně vzdělávací činnosti.


Mateřská škola pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a zaměřuje se na environmentální výchovu a výchovu ke zdraví. Naším hlavním cílem je, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života i vzdělávání.


Snahou všech je vytvořit bezpečné a klidné prostředí, ve kterém panuje pohoda a dobrá nálada. U dětí podporujeme sebedůvěru, toleranci a úctu k ostatním. Nedílnou součástí života MŠ jsou školní tradice, které jsou zdrojem velkého citového uspokojení dětí i všech ostatních.


Děti jsou zařazeny do pěti tříd. Třída v přízemí školy je určena pro 12 dětí a zařazujeme zde děti dle přání rodičů a děti se speciálními vzdělávacími potřebami. V prvním podlaží se nachází dvě třídy. Jedna pro děti 2-4 leté, druhá nabízí rozšířenou výuku angličtiny. V druhém podlaží se nachází třída pro starší děti, které se připravují na vstup do ZŠ a třída heterogenní – věkově smíšená. Vzdělávání se uskutečňuje po celý den pobytu dětí v MŠ, tj. při všech činnostech. Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků s důrazem na individualizaci vzdělávání, kooperativní i vrstevnické učení. Usilujeme o to, aby byly děti vzdělávány hravými a prožitkovými činnostmi. Respektujeme pravidla předškolního vzdělávání.